În luna aprilie apare versiunea română a SR ISO 37001, Sisteme de management anti-mită

ISO 37001 este primul standard internațional pentru sisteme de management anticorupție care își propune să ajute organizațiile să lupte contra acestui risc în cadrul activităților lor, la toate nivelurile lanțurilor valorice mondiale.

Furnizând un cadru general flexibil, destinat prevenirii, detectării şi tratării problemelor corupției, ISO 37001 va permite organizațiilor să reducă riscurile și costurile acestui flagel.

După cum explică Neil Stansbury, președinte al comitetului de proiect ISO/PC 278, care a avut sarcina elaborării acestui nou standard,

„Corupţia este un risc economic important în numeroase state şi sectoare. În multe cazuri, se consideră că ea „facilitează afacerile”. O conștientizare a pagubelor provocate de această practică pentru ţări, organizaţii şi indivizi pledează în favoarea unei  acţiuni eficace pentru a stârpi acest fenomen”.

Numeroase organizaţii au investit deja timp şi resurse materiale pentru a dezvolta sisteme şi procese interne destinate a preveni corupţia. ISO 37001:2016, Sisteme de management anti-mită. Cerinţe şi recomandări de implementare, îşi propune să susţină şi să intensifice aceste eforturi, veghind la transparenţa şi la claritatea măsurilor, a mijloacelor de control care trebuie aplicate de organizaţii pentru o implementare eficientă şi eficace.

ISO 37001 va ajuta la prevenirea, detectarea şi combaterea corupţiei comise de organizaţie sau în numele acesteia, de angajaţii sau de partenerii săi comerciali. Sistemul de management anticorupţie, care se bazează pe o serie de măsuri şi de mijloace de control, inclusiv pe linii directoare de susţinere, specifică cerinţe privind următoarele aspecte:

  • Adoptarea unei politici şi a unor proceduri de combatere a corupţiei;
  • Demonstrarea de către management a leadeship-ului şi a angajamentului său;
  • Formarea în spiritul combaterii corupţiei;
  • Desemnarea unei persoane care să supervizeze conformitatea cu această politică;
  • Evaluarea riscurilor de corupţie referitoare la unele proiecte sau unii parteneri comerciali;
  • Implementarea de mijloace de control financiare, comerciale sau contractuale, precum şi în domeniul achiziţiilor,
  • Iniţierea de proceduri de raportare, monitorizare, anchetare, precum şi de audituri;
  • Acţiuni corective şi îmbunătăţire continuă.

Neil Stansbury consideră că ISO 37001 a fost elaborat astfel încât să poată fi utilizat cu uşurinţă de către orice tip de organizaţie, indiferent de locul în care îşi exercită activitatea.

„Factori precum dimensiunea organizaţiei, ţările şi sectoarele în care îşi desfăşoară activitatea, caracterul, amploarea şi complexitatea activităţilor sale influenţează riscul de corupţie. Iată de ce ISO 37001 preconizează ca organizaţia să implementeze politici, proceduri şi mijloace de control corespunzătoare”.

Organizaţiile pot opta pentru o certificare în conformitate cu ISO 37001 de către o terţă parte acreditată pentru a atesta că sistemul lor de management anticorupţie răspunde criteriilor standardului. Deşi certificarea (sau conformitatea) cu ISO 37001 nu garantează lipsa corupţiei în cadrul unei organizaţii, standardul permite să se stabilească faptul că aceasta ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni corupţia.

ISO 37001 se bazează pe recomandările diferitelor guverne şi organizaţii precum Camera Internaţională de Comerţ sau Organizaţia de Cooperarea şi Dezvoltare Economică, care reprezintă un consens mondial cu privire la cele mai bune practici de luptă împotriva corupţiei. Standardul a fost elaborat de comitetul de proiect ISO/PC 278, Sisteme de management anti-mită, al cărui secretariat este asigurat de BSI, membru al ISO pentru Marea Britanie.

Standardul internaţional este discutat în cadrul CT 56 – Managementul calităţii şi asigurarea calităţii, iar traducerea lui va fi finalizată în luna aprilie.

Este un standard mult aşteptat şi va putea fi achiziționat din magazinul online ASRO