Un nou Raport al Comisiei Europene privind standardizarea

Comisia Europeană a publicat recent raportul [COM (2018) 26 – SWD (2018) 15] privind punerea în aplicare a politicii UE în domeniul standardizării și contribuția standardelor europene la politicile UE.

Raportul face referire la acțiunile întreprinse de către Comisie în domeniul standardizării. Acestea vizează:

– promovarea inovării,

– creșterea calității, siguranței, durabilității bunurilor și serviciilor,

– crearea locurilor de muncă și creșterea economică,

– sprijinirea lanțurilor valorice globale și

– prevenirea fragmentării costisitoare a sectorului unic de piaţă.

Documentul detaliază care este stadiul actual al Inițiativei comune privind standardizarea – JIS și măsurile luate pentru a consolida includerea sistemului european de standardizare.

În plus, raportul include planul de acțiuni convenit între Comisie și organizațiile europene de standardizare pentru publicarea la timp a referințelor standardelor armonizate în jurnalul oficial al UE.

Raportul va servi drept bază pentru dialogul interinstituțional cu Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor din primăvara anului 2018.

Inițiativa Comună privind Standardizarea la nivel european – JIS

Până în prezent, JIS a fost semnată de către 104 participanți, ceea ce denotă un nivel ridicat de implicare din toate segmentele SES.

Ca urmare a semnării JIS de către părțile interesate în data de 13 iunie 2016 de la Amsterdam și de către statele membre în data de 29 septembrie 2016, Comisia a organizat mai multe întâlniri ale grupului coordonator al JIS pentru a ajusta cele cincisprezece acțiuni propuse.

Membrii grupului sunt în principal semnatari ai JIS care au fost implicați în pregătirea acesteia. Pentru fiecare acțiune, semnatarii JIS și-au oferit voluntar contribuția și au fost desemnați ca lideri ai acestora.

Până în prezent, activitatea din grupurile de acțiune ale JIS, care sunt independente, s-a axat pe dezvoltarea elementelor fundamentale ale fiecărei acțiuni.

Regulamentul privind standardizarea pune un accent deosebit pe implicarea întreprinderilor mici și mijlocii în procesul de elaborare al standardelor, cu obiectivul de a dezvolta standarde utile IMM-urilor, care să reducă costurile și să deschidă piețele pentru acestea. Având în vedere acest obiectiv și, ca o parte esențială a Programului de lucru pentru anul 2017, SBS (Small Business Standard – ONG la nivel european finanțat de Comisia Europeană și de EFTA) a elaborat o strategie pe termen lung privind implicarea IMM-urilor în standardizare pentru perioada 2018-2021.

Această strategie stabilește obiectivele și acțiunile pe care IMM-urile le pot întreprinde în standardizare, pentru a se asigura că standardele elaborate se pliază pe cerințele IMM-urilor, urmând principiul „să ne gândim mai întâi pe scară mică”.

Acest raport are scopul de a sprijini dialogul interinstituțional nou introdus privind standardizarea la nivelul UE, așa cum a fost anunțat în Comunicarea de la 1 iunie 2016. Dorința elaboratorilor a fost să inițieze o dezbatere cu co-legislatorii, Parlamentul European și Consiliu, precum și cu EESC și cu Comitetul Regiunilor și să ofere orientări pentru viitoarele priorități ale standardizării europene care să contribuie la crearea de locuri de muncă și creștere competitivității. Acest dialog interinstituțional se crează în conformitate cu noul acord interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare.

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind punerea în aplicare a politicii UE de standardizare și contribuția standardelor europene la politicile este disponibil aici.