Top 10 – 2019

Iată-ne ajunși la finalul anului 2019. A fost un an cu multe realizări pentru ASRO, dintre care amintim organizarea la București a Adunării Generale CEN-CENELEC sub egida Președinției României la Consiliul UE și conferința „Standardele în sprijinul cercetării și inovării” ce a avut loc cu ocazia Zilei Mondiale a Standardizării.

Privit prin prisma standardelor publicate, anul 2019 a reprezentat anul de adoptare a celor mai relevante documente tehnice pentru piață, esențiale pentru domenii diferite de activitate.

Astfel, în anul 2019 au apărut noile ediții ale standardelor privind sistemele de management al energiei – SR EN ISO 50001:2019 și domeniul alimentar – SR EN ISO 22000:2019, iar arhitecții și proiectanții au beneficiat de cele mai recente standarde pentru BIM, SR EN ISO 19650-1:2019 și SR EN ISO 19650-2:2019.

În plus, organismele de auditare și certificare au avut la dispoziție două ediții noi din seria de standarde SR ISO/IEC 17021, iar protecția datelor cu caracter personal a devenit mai eficientă prin aplicarea standardului SR ISO/IEC 27701.

Principalele provocări pentru anul 2020 vor fi incertitudinea economică și cea comercială, schimbarea așteptărilor societății, impactul schimbărilor climatice și transformarea digitală, iar standardizarea poate reprezenta un răspuns la toate acestea.

Am făcut un top 10 al celor mai vândute standarde din anul 2019. După cum se poate vedea, topul este dominat de standardele pentru sistemele de management, ceea ce indică că organizațiile din România au înțeles că implementarea sistemelor de management este esențială pentru succesul companiei.

De asemenea, este bine de știut că în obținerea unei certificări este foarte important sa aveți respectivul standard achiziționat în mod legal de la ASRO. Standardele sunt protejate de legea dreptului de autor. În calitate de organism național de standardizare, ASRO este titularul drepturilor de autor asupra standardelor române.

10.SR EN ISO 9000:2015, Sisteme de management al calității.

            Familia ISO 9000, abordează diferite aspecte ale managementului calității și conține unele dintre cele mai cunoscute standarde. SR EN ISO 9000:2015 acoperă conceptele de bază și vocabularul.

9.SR ISO 37001:2017, Sisteme de management anti-mită.

            Corupția este un obstacol în calea creșterii economice. Costurile corupției pentru economia UE sunt estimate la 120 de miliarde de EURO pe an, sumă ce echivalează bugetul anul al UE.

În ultimii ani s-au înregistrat progrese uriașe în lupta împotriva corupției care s-au datorat adoptării standardului SR ISO 37001:2017. Acesta oferă cerințe ce stabilesc, implementează, mențin, supraveghează și îmbunătățesc sistemele anticorupție din cadrul organizațiilor.

ISO 37001 este primul standard internațional pentru sisteme de management anticorupție care își propune să ajute organizațiile să lupte împotriva acestui risc în cadrul activităților lor, la toate nivelurile lanțurilor valorice mondiale.

8.SR EN ISO/IEC 27001:2018, Sisteme de management al securității informației.

            Informația este o resursă care are o importanță deosebită pentru desfășurarea activităților unei organizații şi, în consecință, necesită o protecție adecvată.Securitatea informațiilor înseamnă protejarea acestora față de o gamă largă de amenințări și vulnerabilități, cu scopul de a asigura continuitatea activității și reducerea riscului organizațional.

Familia de standarde 27001 ajută organizațiile să păstreze în siguranță informațiile. SR EN ISO/IEC 27001:2018 este cel mai cunoscut standard care furnizează cerințele pentru un sistem de management al securității informației (SMSI).

7.SR ISO 31000:2018, Managementul riscului.

Riscul este o parte necesară a afacerii. Într-o lume în care cantități enorme de date sunt procesate tot mai mult, identificarea și scăderea riscurilor reprezintă o provocare pentru orice companie.

Standardul SR ISO 31000:2018 ajută organizațiile să dezvolte o strategie de management al riscurilor și să-și crească șansele de succes. Scopul său principal este de a dezvolta o cultură a managementului riscurilor în care angajații și părțile interesate să fie conștienți de importanța monitorizării și gestionării riscurilor.

6.SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu.

Protejarea mediului înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una dintre provocările majore ale epocii actuale. Numărul speciilor de plante și animale aflate pe cale de dispariție se află în continuă creștere, emisiile industriale afectează aerul pe care îl respirăm, iar cantitatea de plastic care poluează apele mărilor este din ce în ce mai mare.

SR EN ISO 14001:2015 ajută organizațiile să-și îmbunătățească performanțele legate de mediu cu ajutorul mai multor instrumente eficiente care reduc pierderile de resurse în schimbul avantajelor de ordin competitiv și a încrederii părților interesate.

Acesta garantează oricărei companii un sistem de management de mediu eficient, impactul tuturor acțiunilor întreprinse fiind constant măsurat și îmbunătățit. Standardul contribuie și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale O.N.U.

5.SR EN ISO 22000:2019, Sisteme de management al siguranței alimentelor.

Prevenirea, reducerea sau eliminarea pericolelor legate de siguranța alimentelor sunt indispensabile pentru menținerea unui mediu igienic de-a lungul lanțului alimentar, de la fermă la consumator.

Acum, când produsele alimentare trec numeroase frontiere, SR EN ISO 22000:2019 este mai mult ca oricând indispensabil pentru siguranța lanțurilor mondiale de aprovizionare cu alimente.

Standardul stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor. Acesta definește ce trebuie să facă o organizație pentru a-și demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranța alimentară și de a se asigura că alimentele sunt sigure pentru consum.

4.SR EN ISO/IEC 17025:2018, Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări şi etalonări.

SR EN ISO/IEC 17025:2018 este cel mai important standard referitor la competența laboratoarelor de încercări și etalonări.  Standardul permite laboratoarelor să demonstreze că funcționează competent și generează rezultate valide, promovând astfel încrederea în activitatea lor, atât pe plan național, cât și pe plan mondial.

De asemenea, standardul facilitează cooperarea dintre laboratoare și alte organisme prin acceptarea largă a rezultatelor între diferite țări. Rapoartele de încercări și certificatele pot fi acceptate de la o țară la alta fără a fi nevoie de încercări suplimentare, lucru care, la rândul său, îmbunătățește comerțul internațional. Standardul a fost revizuit, luându-se în considerare ultimele noutăți privind mediul de lucru și practicile de lucru din cadrul laboratoarelor.

3.SR ISO 45001:2018, Sisteme de management al sănătății şi securității în muncă.

Orice organizație răspunde de sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor și a altor persoane care pot fi afectate de activitățile acesteia.

Standardul SR ISO 45001:2018 ajută organizațiile să reducă în viitor aceste probleme prin crearea unui cadru pentru îmbunătățirea siguranței angajaților, reducerea riscurilor la locul de muncă și crearea unor condiții de muncă mai bune și mai sigure.

Acesta specifică cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității în muncă (SSM) și oferă îndrumări pentru utilizarea sa, cu scopul de a oferi posibilitatea organizațiilor să asigure locuri de muncă sigure și sănătoase prin prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor determinate de muncă, precum și prin îmbunătățirea proactivă a performanțelor referitoare la SSM.

2.SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității.

Standardul specifică cerinţele pentru un sistem de management al calității în contextul în care o organizaţie urmărește satisfacția clientului sau are nevoie să demonstreze capabilitatea de a furniza produse și servicii care satisfac cerinţele clientului și cele legale, aplicabile.

Standardul implică abordarea pe baza de bază de proces, care încorporează ciclul „Planifică- Efectuează- Verifică- Acționează” și gândirea pe bază de risc.

Implementarea de către o organizaţie a unui sistem de management al calității pe baza acestui standard internațional aduce o serie de beneficii, precum:

  • creșterea satisfacției clientului;
  • conformitatea cu cerinţele specifice ale sistemului de management al calității;
  • evaluarea riscurilor și oportunităţilor asociate contextului și obiectivelor sale;
  • furnizarea de produse și servicii aliniate cerințelor clienților etc.

1.SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management.

Sistemele de management ajută organizațiile să-și atingă obiectivele, iar auditarea acestora are scopul de a aprecia eficacitatea implementării lor.

Standardele pentru sisteme de management cresc în popularitate, deoarece organizațiile văd eficiența aplicării lor în atingerea obiectivelor. De la managementul calității sau al energiei până la siguranța alimentară sau a traficului, lista standardelor care vizează susținerea organizațiilor în procesul de implementare a unor sisteme eficiente de management devine tot mai lungă.

Standardul SR EN ISO 19011:2018 furnizează îndrumări pentru organizațiile și auditurile de toate tipurile și mărimile, în diferite domenii de activitate

Standardul se concentrează pe audituri interne (de primă parte) și pe audituri efectuate de organizații la furnizorii lor externi și la alte părți interesate externe (de secundă parte). Acest document poate fi util, de asemenea, pentru audituri externe efectuate pentru alte scopuri decât certificarea de terță parte a sistemelor de management.