Beneficiile fiscale ale sponsorizării

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reglementează tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea.

Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care înregistrează cheltuieli cu sponsorizarea în conformitate cu legislația în materie au dreptul de a beneficia de credit fiscal (deducere din impozitul pe profit datorat) pentru sponsorizare, ceea ce se traduce în redirecționarea unei părți din impozitul pe profit datorat la bugetul de stat către beneficiarii sponsorizărilor acordate de către persoana juridică.

În general, creditul fiscal pentru cheltuieli de sponsorizare se acordă în limita valorii minime dintre:

  • 0,5% din cifra de afaceri; și
  • 20% din impozitul pe profit datorat.

În situația în care cheltuielile cu sponsorizarea depășesc aceste limite, creditul fiscal neutilizat poate fi reportat pentru următorii 7 ani consecutivi și recuperat în aceleași condiții. Astfel, aplicarea acestei facilități fiscale nu este condiționată de obținerea de profit în anul în care se acordă sponsorizarea. Cu toate acestea, pentru a putea beneficia de credit fiscal într-un anumit an fiscal, sponsorizarea trebuie acordată efectiv în timpul anului respectiv.

Din perspectiva TVA, sponsorizările acordate în numerar nu intră în sfera de aplicare a taxei. Bunurile acordate sau serviciile prestate gratuit în cadrul acțiunilor de servicii sponsorizare nu sunt considerate operațiuni cu plată, supuse TVA, dacă valoarea totală a acestora în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie (0,3%) din cifra de afaceri, plafonul fiind determinat pe baza datelor din deconturile depuse în anul respectiv (nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările acordate în numerar, şi nici bunurile/ serviciile pentru care taxa nu a fost dedusă).

Pentru partea care depășește acest plafon, se colectează TVA și se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv. Condiții de acordare a sponsorizării Pentru a putea beneficia de aceste facilități fiscale, sponsorizarea trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie realizată în baza unui contract de sponsorizare care să poată fi pus la dispoziția autorităților fiscale în cazul unei inspecții fiscale.

Sponsorizarea poate fi efectuată către:

  • o persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor
    Pentru a putea beneficia de credit fiscal, cheltuielile de sponsorizare trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare. profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
  • instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile menționate la lit. a);
  • emisiuni sau programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile menționate la lit. a);
  • orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoana juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.