Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP - Ordin nr. 1687/2019 din 08 mai 2019

Ordinul nr. 1687/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii 

În vigoare de la 17 mai 2019

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 17 mai 2019. Formă aplicabilă la 04 iunie 2021.

    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, 

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. 

   Art. 1. -   Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
   Art. 2. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   Art. 3. -   La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.494/2018 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 18 aprilie 2018, se abrogă. 

p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Adrian Ionuţ Gâdea,
secretar de stat

    Bucureşti, 8 mai 2019. 
    Nr. 1.687. 

ANEXĂ  

LISTA*)
cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
 

   *) Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 16.04.2019 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 77 din 9 martie 2019. 


Nr. crt. Indicativ Denumire Indicativul standardului armonizat înlocuit Data punerii în aplicare a standardului armonizat Data la care încetează perioada de coexistenţă**)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 01.01.2008
SR EN 1:2001/A1:2007 01.01.2008
2. SR EN 40-4:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat 01.10.2006
SR EN 40-4:2006/AC:2007 01.01.2007
3. SR EN 40-5:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel 01.02.2003
4. SR EN 40-6:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu 01.02.2003
5. SR EN 40-7:2003 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre 01.10.2003
6. SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare 01.01.2008
SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007 01.01.2008
7. SR EN 54-3:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 01.04.2003
SR EN 54-3:2002/A1:2003 01.04.2003
SR EN 54-3:2002/A2:2006 01.03.2007
8. SR EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 01.06.2005
SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 01.10.2003
SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007 01.06.2007
9. SR EN 54-5:2017+A1:2018***) Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale SR EN 54-5:2002 2019 2022
SR EN 54-5:2002/A1:2003
10. SR EN 54-7:2018***) Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea SR EN 54-7:2002 2019 2022
SR EN 54-7:2002/A1:2003
SR EN 54-7:2002/A2:2007
11. SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale 01.09.2006
SR EN 54-10:2002/A1:2006 01.09.2006
12. SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală 01.09.2006
SR EN 54-11:2002/A1:2006 01.09.2006
13. SR EN 54-12:2015 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice SR EN 54-12:2003 08.04.2016 08.04.2019
14. SR EN 54-16:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei 01.01.2009
15. SR EN 54-17:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 01.10.2006
SR EN 54-17:2006/AC:2008 01.01.2009
16. SR EN 54-18:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire 01.10.2006
SR EN 54-18:2006/AC:2007 01.01.2008
17. SR EN 54-20:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie 01.04.2007
SR EN 54-20:2006/AC:2009 01.08.2009
18. SR EN 54-21:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament 01.03.2007
19. SR EN 54-23:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică 01.12.2010
20. SR EN 54-24:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare 01.01.2009
21. SR EN 54-25:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio 01.01.2009
SR EN 54-25:2008/AC:2012 01.07.2012
22. SR EN 179:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 179:2004 01.01.2009
23. SR EN 197-1:2011 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 197-1:2002 01.07.2012
SR EN 197-4:2004
24. SR EN 295-1:2013 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări SR EN 295-10:2005 01.11.2013
25. SR EN 295-4:2013 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile SR EN 295-10:2005 01.11.2013
26. SR EN 295-5:2013 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii SR EN 295-10:2005 01.11.2013
27. SR EN 295-6:2013 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie SR EN 295-10:2005 01.11.2013
28. SR EN 295-7:2013 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere SR EN 295-10:2005 01.11.2013
29. SR EN 331:2002 Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii 01.09.2011
SR EN 331:2002/A1:2011 01.09.2011
30. SR EN 413-1:2011 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate SR EN 413-1:2004 01.02.2012
31. SR EN 416-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate 01.12.2009
32. SR EN 438-7:2005 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare 01.11.2005
33. SR EN 442-1:2015 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice SR EN 442-1:2000 13.11.2015
SR EN 442-1:2000/A1:2004
34. SR EN 450-1:2012 Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 450-1+A1:2008 01.05.2013
35. SR EN 459-1:2011 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate SR EN 459-1:2003 01.06.2011
36. SR EN 490:2012 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse SR EN 490:2005 01.08.2012
37. SR EN 492:2012+A2:2018***) Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 492:2012 2019 2020
38. SR EN 494:2012+A1:2015 Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare SR EN 494:2012 08.04.2016
39. SR EN 516:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte 01.11.2006
40. SR EN 517:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă 01.12.2006
41. SR EN 520+A1:2010 Plăci de ghips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări SR EN 520:2005 01.06.2010
42. SR EN 523:2004 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate 01.06.2004
43. SR EN 534+A1:2010 Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări SR EN 534:2006 01.01.2011
44. SR EN 544:2011 Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 544:2006 01.04.2012
45. SR EN 572-9:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2005
46. SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie 01.10.2002
47. SR EN 598+A1:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 598:2008 01.04.2010
48. SR EN 621:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 01.08.2010
49. SR EN 671-1:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide SR EN 671-1:2002 01.03.2013
SR EN 671-1:2002/AC:2003
50. SR EN 671-2:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate SR EN 671-2:2002 01.03.2013
SR EN 671-2:2002/A1:2004
51. SR EN 681-1:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 01.01.2003
SR EN 681-1:2002/A1:2002 01.01.2003
SR EN 681-1:2002/A2:2003 01.01.2003
SR EN 681-1:2002/A3:2006 01.01.2008
52. SR EN 681-2:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 01.01.2003
SR EN 681-2:2002/A1:2003 01.01.2003
SR EN 681-2:2002/A2:2006 01.01.2010
53. SR EN 681-3:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 01.01.2003
SR EN 681-3:2002/A1:2003 01.01.2003
SR EN 681-3:2002/A2:2006 01.07.2012
54. SR EN 681-4:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat 01.01.2003
SR EN 681-4:2002/A1:2003 01.01.2003
SR EN 681-4:2002/A2:2006 01.07.2012
55. SR EN 682:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide 01.10.2002
SR EN 682:2002/A1:2006 01.07.2012
56. SR EN 771-1+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă SR EN 771-1:2011 10.06.2016
57. SR EN 771-2+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar SR EN 771-2:2011 10.06.2016
58. SR EN 771-3+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare) SR EN 771-3:2011 10.06.2016
59. SR EN 771-4+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat SR EN 771-4:2011 10.06.2016
60. SR EN 771-5+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială SR EN 771-5:2011 10.06.2016
61. SR EN 771-6+A1:2015 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală SR EN 771-6:2011 08.04.2016
62. SR EN 777-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate 01.11.2009
63. SR EN 777-2:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate 01.11.2009
64. SR EN 777-3:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate 01.11.2009
65. SR EN 777-4:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate 01.11.2009
66. SR EN 778:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere 01.08.2010
67. SR EN 845-1+A1:2016 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere-suport şi console SR EN 845-1:2013 10.03.2017 10.03.2018
68. SR EN 845-2+A1:2016 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi SR EN 845-2:2013 10.03.2017 10.03.2018
69. SR EN 845-3+A1:2016 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale SR EN 845-3:2013 10.03.2017 10.03.2018
70. SR EN 858-1:2002 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 01.09.2005
SR EN 858-1:2002/A1:2005 01.09.2005
71. SR EN 877:2004 Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii 01.01.2008
SR EN 877:2004/A1:2007 01.01.2008
SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008 01.01.2009
72. SR EN 934-2+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-2:2009 01.03.2013
73. SR EN 934-3+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-3:2010 01.03.2013
74. SR EN 934-4:2009 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-4:2002 01.03.2010
75. SR EN 934-5:2008 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare 01.01.2009
76. SR EN 969:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2010
77. SR EN 997:2012 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat SR EN 997:2004 01.12.2012
SR EN 997/AC:2012 01.03.2013
78. SR EN 998-1:2016 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire SR EN 998-1:2011 11.08.2017 11.08.2018
79. SR EN 998-2:2016 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie SR EN 998-2:2011 11.08.2017 11.08.2018
80. SR EN 1013+A1:2015 Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe generale şi metode de încercare SR EN 1013:2013 10.07.2015
81. SR EN 1020:2010 Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 01.08.2010
82. SR EN 1036-2:2008 Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.01.2009
83. SR EN 1051-2:2008 Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.01.2009
84. SR EN 1057+A1:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire SR EN 1057:2006 01.12.2010
85. SR EN 1090-1+A1:2012 Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale SR EN 1090-1:2009 01.09.2012
86. SR EN 1096-4:2018***) Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs SR EN 1096-4:2004 2019 2020
87. SR EN 1123-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 01.06.2005
SR EN 1123-1:2002/A1:2005 01.06.2005
88. SR EN 1124-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 01.06.2005
SR EN 1124-1:2002/A1:2005 01.06.2005
89. SR EN 1125:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1125:2001 01.01.2009
90. SR EN 1154:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare 01.10.2003
SR EN 1154:2001/A1:2003 01.10.2003
SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006 01.01.2010
91. SR EN 1155:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare 01.10.2003
SR EN 1155:2001/A1:2003 01.10.2003
SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006 01.01.2010
92. SR EN 1158:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare 01.10.2003
SR EN 1158:2001/A1:2003 01.10.2003
SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006 01.06.2006
93. SR EN 1168+A3:2011 Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri SR EN 1168+A2:2009 01.07.2012
94. SR EN 1279-5:2018***) Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii SR EN 1279-5 +A2:2010 2019 2020
95. SR EN 1304:2005 Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs 01.02.2006
96. SR EN 1317- 5:+A2:2012 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor SR EN 1317- 5 +A1:2008 01.01.2013
SR EN 1317- 5+A2/AC:2013 01.03.2013
97. SR EN 1319:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW 01.10.2010
98. SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri 01.01.2006
99. SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 01.02.2005
SR EN 1337-4:2004/AC:2007 01.01.2008
100. SR EN 1337-5:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală 01.01.2006
101. SR EN 1337-6:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere 01.02.2005
102. SR EN 1337-7:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE SR EN 1337-7:2003 01.12.2004
103. SR EN 1337-8:2008 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate 01.01.2009
104. SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.03.2004
SR EN 1338:2004/AC:2006 01.01.2007
105. SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.03.2004
SR EN 1339:2004/AC:2006 01.01.2007
106. SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 01.02.2004
SR EN 1340:2004/AC:2006 01.01.2007
107. SR EN 1341:2012 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1341:2002 01.09.2013
108. SR EN 1342:2013 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1342:2002 01.09.2013
109. SR EN 1343:2012 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1343:2002 01.09.2013
110. SR EN 1344:2013 Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1344:2003 08.08.2014
SR EN 1344:2013/AC:2015
111. SR EN 1423:2012 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente SR EN 1423: 1999 01.11.2012
SR EN 1423:2012/AC:2013 01.07.2013
112. SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii 01.08.2003
SR EN 1433:2003/A1:2006 01.01.2006
113. SR EN 1457-1:2012 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 01.11.2012
114. SR EN 1457-2:2012 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 01.11.2012
115. SR EN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă SR EN 1463-1:1999 01.01.2010
116. SR EN 1469:2015 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii SR EN 1469:2005 08.04.2016
117. SR EN 1504-2:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton 01.09.2005
118. SR EN 1504-3:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală 01.10.2006
119. SR EN 1504-4:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală 01.09.2005
120. SR EN 1504-5:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton 01.10.2005
121. SR EN 1504-6:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii 01.06.2007
122. SR EN 1504-7:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii 01.06.2007
123. SR EN 1520:2011 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale SR EN 1520:2003 01.01.2012
124. SR EN 1748-1-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2005
125. SR EN 1748-2-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2005
126. SR EN 1806:2007 Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare 01.05.2007
127. SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 01.09.2005
SR EN 1825-1:2005/AC:2006 01.01.2007
128. SR EN 1856-1:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum SR EN 1856-1:2004 01.03.2010
129. SR EN 1856-2:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice SR EN 1856-2:2004 01.03.2010
130. SR EN 1857:2010 Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton SR EN 1857+A1:2008 01.01.2011
131. SR EN 1858+A1:2011 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi SR EN 1858:2009 01.04.2012
132. SR EN 1863-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 01.09.2005
133. SR EN 1873:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare 01.10.2006
134. SR EN 1916:2003 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 01.08.2003
SR EN 1916:2003/AC:2008 01.01.2009
135. SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 01.08.2003
SR EN 1917:2003/AC:2008 01.01.2009
136. SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare 01.10.2002
SR EN 1935:2003/AC:2004 01.01.2007
137. SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare 01.09.2005
138. SR EN 10088-4:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii 01.02.2010
139. SR EN 10088-5:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii 01.01.2010
140. SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 01.02.2007
141. SR EN 10219-1:2006 Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 01.02.2007
142. SR EN 10224:2003 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare 01.04.2006
SR EN 10224:2003/A1:2005 01.04.2006
143. SR EN 10255+A1:2007 Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare 01.01.2010
144. SR EN 10311:2005 Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile 01.03.2006
145. SR EN 10312:2003 Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare 01.04.2006
SR EN 10312:2003/A1:2005 01.04.2006
146. SR EN 10340:2008 Oţeluri turnate pentru construcţii 01.01.2010
SR EN 10340:2008/AC:2009 01.01.2010
147. SR EN 10343:2009 Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare 01.01.2010
148. SR EN 12004+A1:2012 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare SR EN 12004:2008 01.04.2013
149. SR EN 12050-1:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale 01.11.2001
150. SR EN 12050-2:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale 01.10.2001
151. SR EN 12050-3:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale 01.10.2001
152. SR EN 12050-4:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale 01.10.2001
153. SR EN 12057:2005 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii 01.09.2005
154. SR EN 12058:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii 01.09.2005
155. SR EN 12094-1:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare 01.02.2004
156. SR EN 12094-2:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare 01.02.2004
157. SR EN 12094-3:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire 01.01.2004
158. SR EN 12094-4:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor 01.05.2005
159. SR EN 12094-5:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor SR EN 12094-5:2002 01.02.2007
160. SR EN 12094-6:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune SR EN 12094-6:2002 01.02.2007
161. SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 01.10.2001
SR EN 12094-7:2002/A1:2005 01.11.2005
162. SR EN 12094-8:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri 01.02.2007
163. SR EN 12094-9:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu 01.01.2004
164. SR EN 12094-10:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate 01.02.2004
165. SR EN 12094-11:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire 01.01.2004
166. SR EN 12094-12:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice 01.01.2004
167. SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur 01.01.2002
SR EN 12094-13:2002/AC:2002 01.01.2010
168. SR EN 12101-1:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum 01.06.2006
SR EN 12101-1:2006/A1:2006 01.12.2006
169. SR EN 12101-2:2004 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi 01.04.2004
170. SR EN 12101-3:2015 Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură SR EN 12101-3:2003 08.04.2016
SR EN 12101-3:2003/AC:2005
171. SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri 01.04.2006
SR EN 12101-6:2005/AC:2007 01.01.2007
172. SR EN 12101-7:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului 01.02.2012
173. SR EN 12101-8:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului 01.02.2012
174. SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 01.10.2006
SR EN 12101-10:2006/AC:2007 01.01.2008
175. SR EN 12150-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2005
176. SR EN 12209:2004 Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare 01.12.2004
SR EN 12209:2004/AC:2006 01.06.2006
177. SR EN 12259-1+A1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 01.04.2002
SR EN 12259-1+A1:2002/A2:2004 01.03.2005
SR EN 12259-1+A1:2002/A3:2006 01.11.2006
178. SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă 01.01.2002
SR EN 12259-2:2002/A1:2002 01.01.2002
SR EN 12259-2:2002/A2:2006 01.09.2006
SR EN 12259-2:2002/AC:2003 01.06.2005
179. SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer 01.01.2002
SR EN 12259-3:2002/A1:2003 01.01.2002
SR EN 12259-3:2002/A2:2006 01.09.2006
180. SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 01.01.2002
SR EN 12259-4:2002/A1:2003 01.01.2002
181. SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei 01.07.2003
182. SR EN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerinţe 01.01.2008
183. SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe 01.01.2009
184. SR EN 12285-2:2005 Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa 01.01.2006
185. SR EN 12326-1:2014 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs SR EN 12326-1:2004 13.02.2015
186. SR EN 12337-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2005
187. SR EN 12352:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate 01.02.2007
188. SR EN 12368:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 01.02.2007
189. SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii 01.10.2003
190. SR EN 12446:2011 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton SR EN 12446:2004 01.04.2012
191. SR EN 12467:2012+A2:2018***) Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare SR EN 12467:2012 2019 2020
192. SR EN 12566-1:2002 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri 01.12.2004
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 01.12.2004
193. SR EN 12566-3+A2:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ SR EN 12566-3+A1:2009 08.08.2014
194. SR EN 12566-4:2008 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate 01.01.2009
195. SR EN 12566-6:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice 01.11.2013
196. SR EN 12566-7:2013 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate 08.08.2014
197. SR EN 12591:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere 01.01.2010
198. SR EN 12602:2016 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat SR EN 12602+A1:2013 10.03.2017 10.03.2018
199. SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton SR EN 12620:2003 01.01.2009
200. SR EN 12676-1:2002 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici 01.02.2004
SR EN 12676-1:2002/A1:2004 01.02.2004
201. SR EN 12737+A1:2008 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale 01.01.2009
202. SR EN 12764+A1:2008 Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei SR EN 12764:2005 01.01.2009
203. SR EN 12794+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie SR EN 12794:2006 01.02.2008
SR EN 12794+A1:2007/AC:2009 01.08.2009
204. SR EN 12809:2003 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2005
SR EN 12809:2003/A1:2005 01.07.2005
SR EN 12809:2003/AC:2006 01.01.2008
SR EN 12809:2003/A1:2005/AC:2008 01.01.2008
205. SR EN 12815:2003 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2005
SR EN 12815:2003/A1:2005 01.07.2005
SR EN 12815:2003/AC:2006 01.01.2007
SR EN 12815:2003/A1:2005/AC:2008 01.01.2008
206. SR EN 12839:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri SR EN 12839:2002 01.10.2012
207. SR EN 12843:2005 Produse prefabricate de beton. Stâlpi 01.09.2005
208. SR EN 12859:2011 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 12859:2008 01.12.2011
209. SR EN 12860:2003 Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare 01.04.2002
SR EN 12860:2003/AC:2003 01.01.2010
210. SR EN 12878:2005 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare 01.03.2006
SR EN 12878:2005/AC:2006 01.01.2007
211. SR EN 12899-1:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe 01.01.2009
212. SR EN 12899-2:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase 01.01.2009
213. SR EN 12899-3:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante 01.01.2009
214. SR EN 12951:2005 Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări 01.09.2005
215. SR EN 12966-1+A1:2010 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs SR EN 12966-1:2006 01.08.2010
216. SR EN 13024-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 01.09.2005
217. SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic 01.07.2003
SR EN 13043:2003/AC:2004 01.06.2006
218. SR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment 01.03.2003
SR EN 13055-1:2003/AC:2004 01.01.2010
219. SR EN 13055-2:2004 Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate 01.05.2005
220. SR EN 13063-1+A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş SR EN 13063-1:2006 01.05.2008
221. SR EN 13063-2+A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede SR EN 13063-2:2005 01.05.2008
222. SR EN 13063-3:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere 01.05.2008
223. SR EN 13069:2006 Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare 01.05.2006
224. SR EN 13084-5:2005 Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs 01.04.2006
SR EN 13084-5:2005/AC:2006 01.01.2007
225. SR EN 13084-7:2013 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel SR EN 13084-7:2006 01.09.2013
SR EN 13084-7:2006/AC:2009
226. SR EN 13101:2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii 01.08.2003
227. SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 01.03.2007
SR EN 13108-1:2006/AC:2008 01.01.2009
228. SR EN 13108-2: 2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri 01.03.2007
SR EN 13108-2:2006/AC:2008 01.01.2009
229. SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 01.03.2007
SR EN 13108-3:2006/AC:2008 01.01.2009
230. SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 01.03.2007
SR EN 13108-4:2006/AC:2008 01.01.2009
231. SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic 01.03.2007
SR EN 13108-5:2006/AC:2008 01.01.2009
232. SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat 01.03.2007
SR EN 13108-6:2006/AC:2008 01.01.2009
233. SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 01.03.2007
SR EN 13108-7:2006/AC:2008 01.01.2009
234. SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare 01.03.2003
SR EN 13139:2003/AC:2004 01.01.2010
235. SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 01.03.2004
236. SR EN 13162+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie SR EN 13162:2012 10.07.2015
237. SR EN 13163+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie SR EN 13163:2012 10.07.2015
238. SR EN 13164+A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie SR EN 13164:2012 10.07.2015
239. SR EN 13165+A2:2016 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie SR EN 13165+A1:2015 14.10.2016
240. SR EN 13166+A2:2016 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie SR EN 13166+A1:2015 14.10.2016
241. SR EN 13167 + A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie SR EN 13167:2012 10.07.2015
242. SR EN 13168 + A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie SR EN 13168:2012 10.07.2015
243. SR EN 13169 + A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie SR EN 13169:2012 10.07.2015
244. SR EN 13170 + A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie SR EN 13170:2012 10.07.2015
245. SR EN 13171 + A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie SR EN 13171:2012 10.07.2015
246. SR EN 13224:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri SR EN 13224 + A1:2007 01.08.2012
247. SR EN 13225:2013 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură SR EN 13225:2005 08.08.2014
SR EN 13225:2005/AC:2007
248. SR EN 13229:2003 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2005
SR EN 13229:2003/A1:2004 01.06.2006
SR EN 13229:2003/A2:2005 01.07.2005
SR EN 13229:2003/AC:2006 01.07.2007
SR EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008 01.01.2008
249. SR EN 13240:2003 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 01.07.2005
SR EN 13240:2003/A2:2005 01.07.2005
SR EN 13240:2003/AC:2006 01.01.2007
SR EN 13240:2003/A2:2005/AC:2007 01.01.2008
250. SR EN 13241 + A2:2016 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă SR EN 13241-1 + A1:2011 01.11.2016 01.11.2019
251. SR EN 13242 + A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri SR EN 13242:2003 01.01.2009
252. SR EN 13245-2:2009 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare 01.07.2010
SR EN 13245-2:2008/AC:2010 01.07.2010
253. SR EN 13249:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură) SR EN 13249 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
254. SR EN 13250:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate SR EN 13250 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
255. SR EN 13251:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere SR EN 13251 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
256. SR EN 13252:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj SR EN 13252 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
257. SR EN 13253:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri) SR EN 13253 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
258. SR EN 13254:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje SR EN 13254 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
259. SR EN 13255:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale SR EN 13255 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
260. SR EN 13256:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane SR EN 13256 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
261. SR EN 13257:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide SR EN 13257 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
262. SR EN 13263-1 + A1:2009 Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 13263-1:2005 01.01.2010
263. SR EN 13265:2016 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide SR EN 13265 + A1:2015 10.03.2017 10.03.2018
264. SR EN 13279-1:2009 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii SR EN 13279-1:2005 01.10.2009
265. SR EN 13282-1:2013 Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Întărirea rapidă a lianţilor hidraulici rutieri. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 01.11.2013
266. SR EN 13310:2004 Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 01.02.2004
267. SR EN 13341 + A1:2011 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13341:2005 01.10.2011
268. SR EN 13361:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje 01.09.2005
SR EN 13361:2005/A1:2007 01.06.2007
269. SR EN 13362:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale 01.02.2006
270. SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii 01.03.2003
SR EN 13383-1:2003/AC:2004 01.01.2010
Valoarea minimă a densităţii stabilită în clauza 5.2 a standardului EN 13383-1:2002 este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei, conform Deciziei Comisiei 2016/1610.
271. SR EN 13407:2007 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări 01.01.2008
272. SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferată 01.10.2003
SR EN 13450:2003/AC:2004 01.01.2007
273. SR EN 13454-1:2005 Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii 01.07.2005
274. SR EN 13479:2017 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice SR EN 13479:2005 09.03.2018 09.03.2019
275. SR EN 13491:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane 01.09.2005
SR EN 13491:2005/A1:2007 01.06.2007
276. SR EN 13492:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare 01.09.2005
SR EN 13492:2005/A1:2007 01.06.2007
277. SR EN 13493:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare 01.03.2006
278. SR EN 13502:2003 Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare 01.08.2003
279. SR EN 13561 + A1:2009 Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13561:2004 01.08.2009
280. SR EN 13564-1:2003 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe 01.05.2003
281. SR EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 01.05.2005
SR EN 13616:2004/AC:2006 01.06.2006
282. SR EN 13658-1:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare 01.03.2006
283. SR EN 13658-2:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare 01.03.2006
284. SR EN 13659 + A1:2009 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13659:2004 01.08.2009
285. SR EN 13693 + A1:2009 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş SR EN 13693:2005 01.05.2010
286. SR EN 13707 + A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici SR EN 13707:2005 01.04.2010
287. SR EN 13747 + A2:2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee SR EN 13747 + A1:2009 01.01.2011
288. SR EN 13748-1:2004 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 01.06.2005
SR EN 13748-1:2004/A1:2005 01.04.2006
SR EN 13748-1:2004/AC:2005 01.06.2005
289. SR EN 13748-2:2004 Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior 01.04.2005
290. SR EN 13808:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum SR EN 13808:2005 08.08.2014
291. SR EN 13813:2003 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe 01.08.2003
292. SR EN 13815:2007 Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 01.06.2007
293. SR EN 13830:2004 Faţade cortină. Standard de produs 01.12.2004
294. SR EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue SR EN 13859-1 + A1:2009 01.04.2011
295. SR EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi SR EN 13859-2 + A1:2009 01.04.2011
296. SR EN 13877-3:2005 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton 01.09.2005
297. SR EN 13915:2008 Plăci prefabricate de ghips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 01.06.2008
298. SR EN 13924:2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure 01.01.2010
SR EN 13924:2006/AC:2007 01.01.2010
299. SR EN 13950:2014 Panouri compozite din plăci de ghips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări SR EN 13950:2006 13.02.2015
300. SR EN 13956:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici SR EN 13956:2006 01.10.2013
SR EN 13956:2006/AC:2006
301. SR EN 13963:2005 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.03.2006
SR EN 13963:2005/AC:2006 01.01.2007
302. SR EN 13964:2014 Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare SR EN 13964:2004 08.04.2016
303. SR EN 13967:2012 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici SR EN 13967:2005 01.03.2013
304. SR EN 13969:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 01.09.2005
SR EN 13969:2005/A1:2007 01.01.2008
305. SR EN 13970:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici 01.09.2005
SR EN 13970:2005/A1:2007 01.01.2008
306. SR EN 13978-1:2005 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere 01.03.2006
307. SR EN 13984:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici SR EN 13984:2005 01.11.2013
308. SR EN 13986 + A1:2015 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 13986:2005 13.11.2015
309. SR EN 14016-1:2004 Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezita caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe 01.12.2004
310. SR EN 14023:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri 01.01.2011
311. SR EN 14037-1:2016 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice SR EN 14037-1:2004 10.03.2017 10.03.2018
312. SR EN 14041:2004 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 01.01.2006
SR EN 14041:2004/AC:2007 01.01.2007
313. SR EN 14055:2011 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare 01.09.2011
314. SR EN 14063-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare 01.06.2005
SR EN 14063-1:2005/AC:2007 01.01.2008
315. SR EN 14064-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare 01.12.2010
316. SR EN 14080:2013 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe SR EN 14080:2005 08.08.2014
317. SR EN 14081-1 + A1:2011 Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 14081-1:2006 01.10.2011
318. SR EN 14178-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.09.2005
319. SR EN 14179-2:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.03.2006
320. SR EN 14188-1:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald 01.07.2005
321. SR EN 14188-2:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece 01.10.2005
322. SR EN 14188-3:2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor 01.11.2006
323. SR EN 14190:2014 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 14190:2005 13.02.2015
324. SR EN 14195:2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.01.2006
SR EN 14195:2005/AC:2006 01.01.2007
325. SR EN 14209:2017 Cornişe din plăci de ghips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 14209:2006 09.03.2018 09.03.2019
326. SR EN 14216:2015 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă SR EN 14216:2004 08.04.2016
327. SR EN 14229:2011 Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene 01.09.2011
328. SR EN 14246:2006 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.04.2007
SR EN 14246:2006/AC:2007 01.01.2008
329. SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată SR EN 14250:2005 01.11.2010
330. SR EN 14296:2005 Instalaţii sanitare. Lavoare colective 01.03.2006
331. SR EN 14303 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie SR EN 14303:2010 1.11.2013
332. SR EN 14304 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie SR EN 14304:2010 1.11.2013
333. SR EN 14305 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie SR EN 14305:2010 1.11.2013
334. SR EN 14306 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie SR EN 14306:2010 1.11.2013
335. SR EN 14307 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie SR EN 14307:2010 1.11.2013
336. SR EN 14308 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie SR EN 14308:2010 1.11.2013
337. SR EN 14309 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie SR EN 14309:2010 1.11.2013
338. SR EN 14313 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie SR EN 14313:2010 1.11.2013
339. SR EN 14314 + A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie SR EN 14314:2010 1.11.2013
340. SR EN 14315-1:2013 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare 1.11.2013
341. SR EN 14316-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.06.2005
342. SR EN 14317-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.06.2005
343. SR EN 14318-1:2013 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare 01.11.2013
344. SR EN 14319-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare 01.11.2013
345. SR EN 14320-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare 01.11.2013
346. SR EN 14321-2:2006 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico - alcalino - pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.06.2006
347. SR EN 14339:2006 Hidranţi de incendiu subterani 01.05.2006
348. SR EN 14342:2013 Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 14342 + A1:2008 08.08.2014
Clauza 4.4 din standardul EN 14342:2013 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
349. SR EN 14351-1 + A2:2016 Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni. SR EN 14351-1 + A1:2010 01.11.2016 01.11.2019
Fraza referitoare la "capacitatea de deblocare" din clauza 1 - Domeniul de aplicare a standardului EN 14351-1:2006 + A2:2016 este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei.
350. SR EN 14353 + A1:2010 Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de ghips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare SR EN 14353:2007 01.11.2010
351. SR EN 14374:2005 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe 01.09.2005
352. SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani 01.05.2006
353. SR EN 14388:2006 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii 01.05.2006
SR EN 14388:2006/AC:2008 01.01.2009
354. SR EN 14396:2004 Scări fixe pentru cămine de vizitare 01.12.2004
355. SR EN 14399-1:2015 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 14399-1:2005 08.04.2016
356. SR EN 14411:2012 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare SR EN 14411:2007 01.07.2013
357. SR EN 14428 + A1:2008 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14428:2005 01.01.2009
358. SR EN 14449:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs 01.03.2006
SR EN 14449:2005/ AC:2006 01.06.2006
359. SR EN 14471 + A1:2015 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare SR EN 14471:2014 10.07.2015
360. SR EN 14496:2006 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de ghips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 01.09.2006
361. SR EN 14509:2013 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii SR EN 14509:2007 08.08.2014
SR EN 14509:2007/AC:2009
362. SR EN 14516. + A1:2011 Căzi de baie pentru scopuri casnice 01.05.2011
363. SR EN 14527. + A1:2011 Căzi de duş pentru scopuri casnice 01.05.2011
364. SR EN 14528:2007 Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14528:2005 01.01.2008
365. SR EN 14545:2009 Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe 01.08.2009
366. SR EN 14566. + A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR E14566:2008 01.05.2010
367. SR EN 14592 + A1:2012 Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe SR EN 14592:2009 01.03.2013
368. SR EN 14604:2006 Dispozitive de alarmă de fum 01.05.2006
SR EN 14604:2006/AC:2009 01.08.2009
369. SR EN 14647:2006 Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 01.08.2006
SR EN 14647:2006/ AC:2007 01.01.2008
370. SR EN 14680:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii 01.01.2008
371. SR EN 14688:2007 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare 01.01.2008
372. SR EN 14695:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici 01.10.2010
373. SR EN 14716:2005 Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare 01.10.2005
374. SR EN 14782:2006 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe 01.11.2006
375. SR EN 14783:2013 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe SR EN 14783:2007 08.08.2014
376. SR EN 14785:2006 Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2010
377. SR EN 14800:2007 Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 01.01.2008
378. SR EN 14814:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii 01.01.2008
379. SR EN 14843:2007 Produse prefabricate de beton. Scări 01.01.2008
380. SR EN 14844 + A2:2012 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane SR EN 14844 + A1:2009 01.09.2012
381. SR EN 14846:2009 Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare 01.09.2011
382. SR EN 14889-1:2007 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate 01.06.2007
383. SR EN 14889-2:2007 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate 01.06.2007
384. SR EN 14891:2012 Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare. 01.03.2013
SR EN 14891/AC:2012 01.03.2013
385. SR EN 14904:2006 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie 01.02.2007
Nota 1 din anexa ZA.1 la standardul EN 14904:2006 este exclusă din domeniul de aplicare al trimiterii publicate.
386. SR EN 14909:2012 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici SR EN 14909:2006 01.03.2013
387. SR EN 14915:2013 Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 14915:2007 08.08.2014
SR EN 14915:2007/AC:2007
388. SR EN 14933:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie 01.07.2008
389. SR EN 14934:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie 01.07.2008
390. SR EN 14963:2007 Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare 01.08.2009
391. SR EN 14964:2007 Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici 01.01.2008
392. SR EN 14967:2006 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici 01.03.2007
393. SR EN 14989-1:2007 Coşuri de fum - condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 01.01.2008
394. SR EN 14989-2:2008 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe 01.01.2009
395. SR EN 14991:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie 01.01.2008
396. SR EN 14992 + A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi SR EN 14992:2007 01.04.2013
397. SR EN 15037-1:2008 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi 01.01.2010
398. SR EN 15037-2 + A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton 01.12.2011
399. SR EN 15037-3 + A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă 01.12.2011
400. SR EN 15037-4 + A1:2013 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat SR EN 15037-4:2010 08.08.2014
401. SR EN 15037-5:2013 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri uşoare pentru cofraje simple 08.08.2014
402. SR EN 15048-1:2007 Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale 01.01.2008
403. SR EN 15050 + A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri SR EN 15050:2007 01.12.2012
404. SR EN 15069:2008 Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 01.01.2009
405. SR EN 15088:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare 01.10.2006
406. SR EN 15102 + A1:2011 Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri SR EN 15102:2008 01.07.2012
407. SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice 01.08.2010
408. SR EN 15167-1:2007 Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 01.01.2008
409. SR EN 15250:2007 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare 01.01.2008
410. SR EN 15258:2009 Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin 01.01.2010
411. SR EN 15274:2015 Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 15274:2008 13.11.2015
412. SR EN 15275:2015 Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile SR EN 15275:2008 13.11.2015
413. SR EN 15283-1 + A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări. Partea 1: Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură SR EN 15283-1:2008 01.06.2010
414. SR EN 15283-2 + A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări. Partea 2 :Plăci de ipsos armare cu fibre SR EN 15283-2:2008 01.06.2010
415. SR EN 15285:2008 Piatră aglomerată. Plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 01.01.2009
SR EN 15285:2008/ AC:2008 01.01.2009
416. SR EN 15286:2013 Piatră aglomerată. Dale şi plăci pentru finisări de pereţi (interioare şi exterioare) 08.08.2014
417. SR EN 15322:2013 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi SR EN 15322:2010 08.08.2014
418. SR EN 15368 + A1:2010 Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate 01.09.2011
419. SR EN 15381:2009 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice 01.01.2010
420. SR EN 15382:2013 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi SR EN 15382:2009 08.08.2014
421. SR EN 15435:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 01.02.2009
422. SR EN 15497:2014 Îmbinări cu dinţi multipli în lemn masiv de construcţie. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime de producţie 10.10.2014
423. SR EN 15498:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 01.02.2009
424. SR EN 15501:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) şi din vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie 08.08.2014
425. SR EN 15599-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.04.2011
426. SR EN 15600-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 01.04.2011
427. SR EN 15650:2010 Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc 01.09.2011
428. SR EN 15651-1:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru faţade 01.07.2013
429. SR EN 15651-2:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: chituri de etanşare pentru vitraje 01.07.2013
430. SR EN 15651-3:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: chituri de etanşare pentru rosturi sanitare 01.07.2013
431. SR EN 15651-4:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: chituri de etanşare pentru trasee pietonale 01.07.2013
432. SR EN 15681-2:2017 Sticlă pentru construcţii. Produse pe bază de sticlă de aluminosilicat. Partea 2: Standard de produs 11.08.2017 11.08.2018
A treia frază din clauza 4.2.2.10. este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei publicate.
433. SR EN 15682-2:2013 Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă alcalino-pământoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 08.08.2014
434. SR EN 15683-2:2014 Sticlă pentru construcţii. Profil de sticlă de siguranţă silico-calcio-sodică, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 08.08.2014
435. SR EN 15732:2012 Materiale de umplere uşoare şi produse termoizolante destinate utilizării la clădiri civile. Produse pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA) 01.08.2013
436. SR EN 15743 + A1:2015 Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate SR EN 15743:2010 13.11.2015
437. SR EN 15814 + A2:2014 Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe SR EN 15814 + A1:2012 10.07.2015
438. SR EN 15821:2011 Sobe cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid 01.07.2011
439. SR EN 15824:2017***) Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici SR EN 15824:2009 09.03.2018 09.03.2020
440. SR EN 16034:2014 Uşi pentru pietoni, uşi şi ferestre, pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum 01.11.2016 01.11.2019
EN 16034:2014 se aplică numai împreună cu EN 13241 + A2:2016 sau EN 14351-1:2006 + A2:2016.
441. SR EN 16069 + A1:2015 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă polietilenică (PEF). SR EN 16069:2013 10.07.2015
442. SR EN 16153 + A1:2015 Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC), utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 16153:2013 10.07.2015
443. SR EN 16240:2014 Plăci solide plane transparente de policarbonat (PC) utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare 10.03.2017 10.03.2018
444. SR EN 50575:2015 Cabluri de energie, comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sunt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc 10.06.2016
SR EN 50575:2015/A1:2016 Cabluri de energie, comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sunt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc 10.06.2016

   **) Data la care încetează perioada de coexistenţă reprezintă data la care încetează coexistenţa standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs. 
   NOTĂ:
 
    După această dată, pentru evaluarea performanţei produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a. 
    În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea performanţei produsului, până la data la care încetează perioada de coexistenţă prevăzută în coloana a 6-a. 
   ***) Standarde adoptate de către Asociaţia de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunţ