Carieră

În baza prevederilor art. 12(1) b și d, capitolul II, subcapitolul 2.1, din CCM-ASRO, Asociația de Standardizare din România aduce la cunoștința celor interesați, că se organizează concurs pentru urmatorul post:

1 post de Director General

Condiții de înscriere

Condiții generale:

 • Cetățenie română, domiciliul în România, capacitate deplină de exercițiu, fără antecedente penale sau cazier fiscal și cunoaște limba română;
 • Capacitate de organizare și de coordonare;
 • Capacitate de analiză și sinteză, creativitate și spirit de inițiativă, lucru în echipă;
 • Capacitate de luare a deciziei și asumare a răspunderii;
 • Atitudine proactivă, flexibilitate și adaptabilitate;
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • Loialitate, integritate și comportament etic;
 • Orientare către atingerea obiectivelor stabilite și performanță


Condiții specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;
 • Studii postuniversitare/cursuri de perfecționare/specializare de management și pentru dobândirea de competențe manageriale însoțite de suplimentul descriptiv;  (Studii de masterat, MBA, doctorat constituie un avantaj);
 • Vechime în muncă pe post cu studii superioare, minim 9 ani;
 • Experiență relevantă într-o funcție de conducere (minim 5 ani);
 • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;
 • Experiența în standardizare constituie un avantaj;
 • Competență managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale și de  leadership,  viziune  și  planificare  strategică,  comunicare eficientă, marketing, vânzări, analiză financiară, logistică).

Calendarul de desfasurare a concursului:

1. Înscrierea candidaților. Termenul limită de înscriere este data de 12.06.2017, ora 16.15.

2. Analiza dosarelor, etapa  eliminatorie.  Vor fi selectați  numai  candidații  care îndeplinesc toate condițiile cerute la punctul C. Rezultatele vor fi publicate pe site-ul ASRO,  www.asro.ro,  sectiunea cariera, a doua zi lucratoare dupa terminarea perioadei de înscriere.

3. Evaluarea lucrării, este etapa eliminatorie.  Rezultatele obținute, sub forma  admis/respins, vor fi afișate pe site-ul ASRO, pana la data de 27.06.2017. Candidații care au obținut „admis” la lucrarea de specialitate vor continua concursul.

4. Desfășurarea concursului.

 • a) Data susținerii probei de limba engleză-proba eliminatorie: 28.06.2017, ora 8.30, în sediul ASRO, din str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1, București, etaj 4, cam 408.
 • b) Data publicării  rezultatelor  la proba  de limbă engleză:  29.06.2017,  sub forma admis/respins.
 • c) Data prezentării lucrării de specialitate și susținerii interviului: 30.06.2017, ora 8.30, în sediul ASRO din str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1, București, etaj 4, cam 408.

5.  Concursul va consta în urmatoarele probe:

 • a) Testare limba engleză (traducere, retroversiune, proba orală)
 • b) Prezentarea lucrării
 • c)  Interviul de selecție

Proba a) este eliminatorie, nota minimă obținută pentru fiecare probă  trebuie să fie minim 7.

6. Afișarea rezultatelor. Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul ASRO, în termen de 3 zile lucratoare de la data interviului. Media pentru lucrarea de specialitate prezentată, precum și media obținută în urma interviului trebuie să fie minim 7,00 (șapte).

Media finală se obține astfel: (media testării de limba engleză + lucrarea de specialitate + media de la interviu)/3.

7. Contestațiile se pot depune la registratura ASRO, din str. Mendeleev, nr.21-25, sector 1, București, etaj 6, cam 607, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului concursului. Rezultatul analizei contestației va fi publicat pe site-ul ASRO  www.asro.ro, secțiunea carieră, în prima zi lucratoare după terminarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Metodologia de organizare a concursului

 

C. Documentele necesare inscrierii la concurs:

1.  Cerere de înscriere la concurs adresată Președintelui ASRO;

2.  Act identitate, în original și copie;

3.   Curriculum Vitae-model european, semnat și datat, care să cuprindă și exemple relevante de rezultate performante și bune practici (pe scurt) din activitatea managerială anterioară;

4.   Copiile diplomelor de studii (inclusiv suplimentul la diplomă) precum și ale altor diplome sau acte care atestă efectuarea unor specializări, în original și copie;

5.  Carnetul de munca și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în original și copie;

6.  Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterioare derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.   Aviz psihologic eliberat de un psiholog atestat în specialitatea psihologia muncii și organizațională – testare psihologica pentru evaluarea capacității candidatului de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea, precum și verificarea rezistenței la stress;

8.   Declarație, pe propria răspundere, din care să rezulte că nu se află în conflict de interese, conform prevederilor Statutului ASRO;

9.   Declarație, pe propria răspundere care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică;

10.  Declarație, pe propria răspundere care să ateste că nu este trimis în judecată pentru fapte penale;

11.  Cazier judiciar, în termen de valabilitate-original;

12.  Cazier fiscal, în termen de valabilitate-original;

13.  Recomandări/referințe, care vor fi verificate;

14.  Lucrare de specialitate cu titlul „Oferta manageriala pentru creșterea performanței ASRO”, care va fi predată în plic sigilat, până la termenul limită de înscriere, împreună cu documentele menționate la punctul C.

Documentele se depun la sediul ASRO, str. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 6, cam 608, Oficiul asistent director general ASRO, de luni până joi , între orele 9 -16.15, vineri 9 – 14, sau prin poștă cu confirmare de primire.

Termenul limită de înscriere este data de 12.06.2017, ora 16,15. Documentele depuse de candidați (copii) nu vor fi returnate.

Relații suplimentare se pot obține de la Oficiul Juridic și Resurse Umane, la telefon 021 316 90 54.

 

Data afișării: 11 mai 2017